Tag Archives: سرانه مترمربع مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی

مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی 135ص

مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی 135ص
همراه این پروژه یک نقشه نیز ارسال می شود.
قیمت : 15.000 تومان

چکیده 1

فصل اول
1-1.مقدمه5
1-2.مباحث نظری 6
1-.3طرح مساله 7
1-4.اهمیت موضوع14
1-5.اهداف احداث مجتمع ها15
1-6.فرایند پژوهش 16

فصل دوم
2-شناخت سیستم حمل و نقل 19
2-1.مقدمه19
2-2.طبقه بندی شیوه های حمل و نقل 19
2-3.چند تعریف 20
2-4.شناخت نظام برنامه ریزی حمل و نقل21
2-5. تعیین مکان های مهم توقف بین راهی 23

فصل سوم
3.روند تحول راه ها و فضای بین راهی 27

فصل چهارم
4-1.تعاریف 56
4-2. تعریف واژه ها56
3-4. مجتمع خدماتی رفاهی 58
4-4. تیر پارک 62
4-5 .مجتمع دو منظوره 65

فصل پنجم
5.مکان یابی مجتمع ها 69
5-1. معیار های موثر بر مکان یابی 69
5-2. شناخت گرایش های عمده زمانی 72

فصل ششم
6.اطلاعات موجود 76
6-1 .سطح بندی شبکه حمل و نقل در منطقه 76

بخش دوم
2.بررسی و تحلیل نمونه ها 79
2-1نظام استقرار و عملکرد مجتمع ها در آلمان 79
2-2.نظام استقرار و عملکرد مجتمع ها در انگلستان 81
2-3.نظام استقرار و عملکرد مجتمع ها در ترکیه 83
2-4.نظام استقرار و عملکرد مجتمع ها در ایران 87
2-5.بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی-رفاهی غزال90
2-6.بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی-رفاهی مهتاب 94
2-7.بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی-رفاهی مارال-ستاره 99
2-8.بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی-رفاهی آمل 103
2-9.بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی-رفاهی میامی 105
2-10.بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی-رفاهی عدل107
2-11.نتایج کلی108

بخش سوم
3.اصول طراحی 114
3-.1 مقدمه 114
3-2.اصول کلی طراحی 115
3-3.دسته بندی عملکردها و ضوابط طراحی 115

بخش چهارم
4.سایت و موقعیت قرارگیری 126
4-.1موقعیت شهر و اقلیم زنجان 127
4-.2برنامه فیزیکی طرح 134
4-3.روند طراحی136
منابع و مآخذ

چکیده :
کیفیت راه های زمینی به عنو ان پر استفاده ترین مسیرهای حمل و نقل ,اهمیت زیادی در افزایش کیفیت حمل و نقل مسافر و بار دارد.این کیفیت شامل نوسازی و بهسازی جاده ها ,نظارت و خدمات دهی انتظامی و درمانی و افزایش امکانات بین راهی می باشد.
در این راستا ,امکان یابی ساخت مجتمع های خدماتی – رفاهی و ساخت این مجتمع ها اهمیت ویژه ای می یابندکه در صورت وجود و جانمایی مناسب ,تمام امکانات مورد نیاز در سفر ها را در خود جای می دهند.
آزاد راه قزوین-زنجان هم به عنوان قسمتی از محور زمینی اتصال دهنده ایران به اروپا, نیاز به مجتمع های متعدد برای تامین نیاز های مسافران دارد.این مجتمع ها باید در فواصل مناسبی در طول مسیر مذکور جانمایی شوند.
در مقاله حاضر,ابتدابا نظری کلی بر اهمیت وجود خدمات بین راهی ,اهداف احداث مجتمع ها بررسی شده است.در زمینه خدمات بین راهی و انواع و اشکال مجتمع ها,تعاریف واصطلاحاتی نیاز به تعریف,توضیح و شرح جزییات برای درک قسمت های بعدی داشت.پس از معرفی این اصطلاحات شیوه ساختو عملکرد خدمات بین راهی در کشور های آلمان,انگلستان و ترکیه بررسی شده و در نهایت نظام ساخت مجتمع ها در ایران شرح داده شده است و چند نمونه از مجتمع های فعال مورد بررسی و نقد قرار گرفته و به عنوان الگویی از تجربیات ساخت و اراه خدمات در آنها استفاده گردیده است.
برای نحوه مکان یابی خدمات در طول مسیر ها ,استانداردها و معیار هایی بررسی شده و از نتیجه آن ,محل حدودی مجتمع در محور تعیین گردید.
قسمت های نهایی مقاله ,معرفی شرایط محور و بررسی سایت انتخابی و موارد اقلیمی آن بوده و در نهایت ,پس از جمع بندی اطلاعات فصل های قبل ,یک نمونه پیشنهادی برای سایت انتخاب شده,طراحی شد.
مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی 135ص
همراه این پروژه یک نقشه نیز ارسال می شود.
قیمت : 15.000 تومان

مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی 100ص

مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی 100ص
همراه این پروژه یک نقشه نیز ایمیل می شود.
قیمت : 12.000 تومان

فصل اول2
یزد2 شناسی2
ویژگی های کلی استان2
مشخصات کلی شهرستان یزد2
ویژگی های تاریخی شهر یزد3
وجه تسمیه3
پیدایش شهر3
گسترش شهر3
ویژگی های جغرافیایی شهر یزد4
زمین شناسی و تکتونیک5
زمین شناسی5
تکتونیک و لرزه خیزی5
بررسی آب و هوای شهر یزد و تعیین محدوده های آسایش زیستی، ساختمانی و طراحی اقلیمی6
معیارهای تعیین آسایش6
معیار اول:درجه حرارت6
معیار دوم: رطوبت نسبی6
معیار سوم:باد7
سنجش آسایش زیست اقلیمی9
تعیین محدوده آسایش حرارتی انسان با روش اولگی9
تعیین آسایش حرارتی ساختمانی با روش گیونی11
طراحی ساختمان بر اساس معیارهای ماهانی14
فهرست منابع20

فصل دوم21
مقدمه21
تعریف موضوع21
طرح مسأله21
ضرورت و اهمیت21
سوابق مجتمع های خدماتی – رفاهی22
سوابق تاریخی22
سوابق جهانی22
بررسی نقش های مجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی25
نقش اقتصادی25
نقش بازرگانی25
نقش اجتماعی26
نقش سیاسی و اداری26
نقش فرهنگی26
نقش دفاعی26
نقش بصری27
نقش زیست محیطی27
تجزیه و تحلیل27
پیشنهاد29
ارائه معیارهای مکانیابی و طراحی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی29
در نظر گرفتن عناصر ویژه خدماتی در مجتمع ها32
واحدهای خدماتی حافظ محیط زیست32
واحدهای خدماتی اقتصادی33
واحدهای خدماتی اجتماعی فرهنگی33
واحدهای خدماتی رفاهی33
واحدهای خدماتی تفریحی33
واحدهای خدماتی تأمینی، انتظامی، نظارتی و امدادی34
جمع بندی38
دست آوردهای رفت و آمدی38
دست آوردهای اقتصادی38
دست آوردهای اجتماعی، تامینی و سیاسی39
دست آوردهای زیست محیطی39
فهرست منابع40

فصل سوم41
تقاطع ها41
گذرگاهها و سنگ فرشها43
فروشگاهها45
محوطه فروش مواد غذایی و غذا خوری47
فروشگاههای زنجیره ای و سوپر مارکتها49
نمایشگاهها و تعمیر گاههای اتومبیل52
تعمیر گاههای اتومبیل54
تعمیر گاههای اتومبیل56
ابعاد وسایل نقلیه58
ابعاد وسیله نقلیه و دایره گردش کامیونها و اتوبوسها 60
دور زدن و پارک کردن162
دور زدن و پارک کردن265
دور زدن و پارک کردن367
پمپ بنزینها69
ایستگاههای آتش نشانی75
رستورانها : مقدار فضای مورد نیاز 78
رستورانها: نحوه چیدمان وسایل80
رستورانها و آشپزخانه های رستورانی82
متلها84
دپارتمان بیماران سر پایی و A/E (تصادفی و اورژانسی) 87
مساجد88
ضوابط و مقررات طراحی ایستگاههای تیپ آتش نشانی91
اتاق اطلاعات و مخابرات91
آشیانه91
آسایشگاه93
اتاق سخنرانی و کلاس درس93
پارکینگ ها93
فهرست منابع94

فصل چهارم95
برنامه فیزیکی95
جدول فضاهای اصلی مجموعه
جدول ریز فضاهای ساختمان پایگاه امدادی
جدول ریز فضاهای عناصر خدمات اقامتی – تفریحی
ادامه جدول ریز فضاهای عناصر خدمات اقامتی – تفریحی
جدول ریز فضاهای عناصر وابسته به خدمات خودرویی سنگین
جدول ریز فضاهای عناصر وابسته به خدمات خودرویی سبک
جدول ریز فضاهای عناصر خدمات تجاری، مذهبی، پذیرایی و تفریحی – رفاهی
ادامه جدول عناصر خدمات تجاری، مذهبی، پذیرایی و تفریحی – رفاهی
جدول ریز فضاهای درمانگاه(فوریتهای پزشکی و کمکهای اولیه)
جدول ادامه فضاهای درمانگاه(فوریتهای پزشکی و کمکهای اولیه)
جدول ریز فضاهای عناصر وابسته به جایگاه سوخت

تحلیل سایت104

این مقاله یک طرح پژوهشی در مورد خدمات حمل و نقل و پذیرایی در راههای بین شهری در ایران است و در آن جایگاه مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی مورد بررسی قرار گرفته است. تا کنون برنامه ریزی استقرار این مجتمع ها بیشتر بر عهده مهندسان حمل و نقل بوده است، لیکن با توجه به اینکه عملاً این مجتمع ها کارکردهایی فراتر از تامین خدمات رهگذران جاده ها بر عهده دارند، ضروری به نظر می رسد که ضمن توجه به اصول محتوایی، ابعاد منطقه ای و فرا منطقه ای این مجتمع ها نیز در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد.
به منظور بررسی جایگاه مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی از دیدگاه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، در این مقاله از شیوه توصیفی کاربردی استفاده شده است، لذا با توجه به آنکه دانش برنامه ریزی شهری و منطقه ای نسبت به پدیده های پیرامون نگاهی جامع نگر و نظام مند دارد، این مقاله ابعاد اقتصادی، بازرگانی؛اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دفاعی، بصری و زیست محیطی موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
در این بررسی، به مجتمع های رفاهی بین راهی به عنوان عضوی از یک نظام زیستی که با حوزه تحت استقرار خود دارای ارتباط متقابل، تأثیر گذاری و تأثیر پذیری اند، نگریسته شده است. بر این پایه اعتقاد برآن است که مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی کارکرد منطقه ای و فراتر از تأمین خدمات مورد نیاز رهگذران جاده ها دارند. هدف از این بررسی دستیابی به نتایجی در جهت نیل به اهدافی همچون توسعه پایدار، منطقه ای و رشد و توازن منطقه، از طریق ساماندهی خدماتی رفاهی بین راهی است.
برای نیل به این هدف در دانش برنامه ریزی شهری و منطقه ای ابزارهایی مورد توجه قرار می گیرد که ضمن سامان بخشی به تأسیسات بین راهی، این تأسیسات را به عنوان عامل مکملی در جهت رشد و توسعه منطقه ای مطرح سازد. بدین منظور با اتکا به روش شناسی برنامه ریزی شهری، ابتدا معیارهایی در جهت مکان یابی و طراحی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی ارائه می گردد و سپس عناصر خدماتی مستقر در این مجتمع ها با تأکید بر نقش منطقه ای آنها بر شمرده می شود.
مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی 100ص
همراه این پروژه یک نقشه نیز ایمیل می شود.
قیمت : 12.000 تومان