Tag Archives: نمونه های مشابه مجتمع تجاری

مطالعات مجتمع تجاری 135ص

مطالعات مجتمع تجاری 135ص
همراه این مطالعات نقشه های اتوکد (نقشه ها فاقد نام فضاها می باشد) ارسال می شود.
قیمت : 13000 تومان

گام اول: مباني نظري عام طرح

مقدمه 1
علاقه و انگيزه 3
چرايي موضوع اهداف 3
قابليت اجرا و توجيه اقتصادي 3
بيان ضرورت‌هاي طرح 3
موضوع و طرح مسأله 4
بيان مسأله 4
اهداف پروژه 4

گام دوم: شناخت

بخش اول: مطالعات پايه
فصل اول: فضاهاي شهري
1- سابقه و تاريخچه فضاهاي شهري 6
2- سه تئوري در زمينه طراحي فضاي شهري 8
3- شهر و طراحي شهري10
1-3- پيدايش و رشد شهر10
2-3- شهرنشيني و داد و ستد11
3-3- فضاي شهري12
4-3- ادراك فضاي شهري12
1-4-3- فضا و توده13
2-4-3- فضاي فيزيكي و اجتماعي14
3-4-3- فضاي ذهني و واقعي15
4-4-3- فضاي انتزاعي و داراي تفاوت17
5-4-3- فضا و زمان19
6-4-3- فضا و مكان21
7-4-3- فضا و تخصصي شدن22
8-4-3- نتيجه‌گيري23
5-3- تحليل فضاهاي شهري25
6-3- احياء فضاهاي شهري25
7-3- طراحي در بخش قديمي شهر26
4- طراحي شهري، كلان يا ريز مقياس؟26
فصل دوم:مطالعات اقلیمی شهر زنجان
1- مطالعات اقلیمی شهر زنجان29
2-شناخت ویژگی‌های جغرافیایی30
فصل سوم: فضاهاي عمومي
1- فضاي عمومي چيست؟32
2- نظريه‌هاي عرصه عمومي33
3- فضاي عمومي در يك مجتمع فروشگاهي بزرگ34
4- نتیجه‌گیری 37

فصل چهارم: مطالعات فرهنگی اجتماعی زنجان
1-اوضاع جمعيتى 38
2-اوضاع فرهنگى 39

بخش دوم: مطالعات تكميليError! Bookmark not defined.
فصل اول: سير تحول بازار در ايران
1- بررسی هویت بازار در ایران41
2- معنای لغوی بازار47
3- پیدایش بازار47
4- سير تكريم و تحول شهر و بازار در ايران48
5- خصوصیات فضایی و کالبدی بازارها63
1-5- شکل بازارها63
2-5- مصالح و فن ساختمان بازار64
فصل دوم: تحولات جديد شهر بازار
1- تحولات جدید شهر و بازار66
2- مرکز تجاری در شکل جدید70
فصل سوم: مطالعات پايه و بنيادي در زمينه تغيير فضاهاي شهري و مراكز رفع مايحتاج
1- پیشنهادات کلی در جهت طراحی شهری77
2- ضوابط و مقررات اجرایی مجتمع‏های تجاری85

بخش سوم: مطالعات تطبيقي
بررسي مجموعه تجاري Bercy 289
بررسي مجتمع تجاري زيست‌خاور102

گام سوم: تحليل و پردازش
1- مباني طراحي مجتمع‌هاي تجاري112
2- مباني برنامه‌ريزي فيزيكي120
3- برنامه‌ريزي فيزيكي فضاهاي تجاري120 (فقط حاوی مطلب می باشد)

گام چهارم: آناليز محدوده اطراف سايت ونقشه ها
4- آناليز محدوده اطراف سايت ونقشه ها123
منابع و مآخذ135
مطالعات مجتمع تجاری 135ص
همراه این مطالعات نقشه های اتوکد (نقشه ها فاقد نام فضاها می باشد) ارسال می شود.
قیمت : 13000 تومان

مطالعات مجتمع تجاری 75ص

مطالعات مجتمع تجاری 75ص
قیمت : 8.000 تومان

مقدمه
پیشگفتار

فصل اول: شرح موضوع
1-1-فضای شهری 7

فصل دوم: مبانی نظری
1-2- مبانی نظری فضا 8

فصل سوم: تحلیل موضوع
1-3-دلایل انتخاب موضوع 10
2-3-انتخاب سایت 11
3-3- شناخت شهر زنجان 11
4-3- فرهنگ و آموزش 16

فصل چهارم: مطالعات اقلیمی
1-4- موقعیت جغرافیایی استان زنجان 18
2-4- اقلیم و ویژگیهای طبیعی استان زنجان 19
3-4- مشخصات اقلیمی زنجان 22
4-4- آب و هوای استان زنجان 32

فصل پنجم : مطالعات تاریخی
1-5- گردشگری جغرافیایی (ژئوتوریسم ) 33
2-5- جاذبه های اجتماعی و فرهنگی 33
3-5- پیشینیه تاریخی بازارها 34
4-5-نقش بازارها 38
5-5- فضاهای مختلف بازار 39

فصل ششم : بررسی نمونه ها
1-6- پاساژ 43
2-6-نمونه های مجتمع تجاری تفریحی در ایران 47
1-2-6-مجتمع طلوع طلایی قشم 47
2-2-6-مجتمع تجاری نارنجستان 2 49
3-2-6-مجتمع تجاری تفریحی اریکه ایرانیان 51
4-2-6-مجتمع خلیج فارس 59
5-2-6-مشخصات کلی مجموعه خلیج فارس 59
6-2-6-مشخصات فنی مجتمع خلیج فارس 57
7-2-6-اهداف کلی مجموعه خلیج فارس 58
8-2-6-مجتمع سینمایی پردیس ملت 61
3-6-نمونه خارجی مجتمع تجاری در دنیا 61
1-3-6-مرکز خرید جواهر استانبول 61

فصل هفتم : ضوابط واستانداردها
1-7- ریز فضاهاواستانداردها 63
1-1-7-تراکم کم 65
2-1-7-تراکم متوسط 66
3-1-7-تراکم زیاد 67
4-1-7-سطح شیب دار 68
5-1-7-آسانسور 69
6-1-7-پارکینگ 70
7-1-7-فضای ورودی 71
8-1-7-راهرو 71
9-1-7-بازشوها 71
10-1-7-پله 73
11-1-7-گذرگاه ها 75
12-1-7-ویترین ها 76
13-1-7-پله برقی 79
منابع و ماخذ
مطالعات مجتمع تجاری 75ص
قیمت : 8.000 تومان