Tag Archives: نمونه های مشابه نیایشگاه زرتشت

مطالعات نیایشگاه زرتشت 130ص

مطالعات نیایشگاه زرتشت 130ص

خرید مطالعات : 13.000 تومان

گفتار اول- آشنايي با اشو زرتشت و دين زرتشتي
(1 – 1 ) آريا ها و دين آنها
(1 – 2) تولد زرتشت
(1 -3 ) پيامبري اشو زرتشت
(1 -4 ) مقبره اشو زرتشت
(1 – 5 ) اوستا
(1 – 6 ) اهورا مزدا
(1 – 7 ) فَروَهَر
(1- 8 ) معجزات اشو زرتشت
(1 -9) دلايلي بر اثبات پيامبري اشو زرتشت
(1- 10 ) آشنايي با دين زرتشتي
(1-11 ) باورهاي دين زرتشت
(1- 12) جايگاه آتش و آتشکده در دين زرتشت
(1 -13) قبله زرتشتيان
(1 – 14) اعتقاد زرتشتيان به جهان آخرت
15) نظر عرفا و فلاسفه در مورد زرتشت
(1-15 ) شيخ اشراق سهروردي
(2 – 15)اشو زرتشت از نگاه نيچه
گفتار دوم-آيين هاي زرتشتيان
(2 – 1 ) جشنها
(2 – 2 ) آيين هاي کيشي
(2-2-1) آيين سدره پوشي
(2-2-2) آيين گاهان بار
(2-2-3) آيين ازدواج و گواه گيران
(2-2-4) آيين هاي شادي
(2-2-5) آيين بزرگ داشت روان (پرسه)
(2 – 3 ) مراسم
(2-3-1) مراسم و آداب نيايش
گفتار سوم-گاهنماي زرتشتيان
(3-1) نام ماهها
(3-2) نام روزها
گفتار چهارم-مباني نظري طراحي
(4-1) معرفي تم هاي اصلي طرح
(4-2) فضاهاي مجموعه
(4-2-1) نيايشگاه مذهبي
(4-2-2) مراسم هاي خاص زرتشتيان
(4-2-3) فضاهاي فرهنگي
(4-2-4) فضاهاي اداري
گفتار پنجم-نمونه هاي موجود
(5-1) بررسي نمونه هاي موجود
(5 -1-1) رستم باغ
(5-1-2 ) آدريان تهران
(5-1-3 ) آتشکده پارسيان هند ( ايرانشاه)
(5-2) مسابقه آدريان
گفتار ششم-برنامه فيزيکي
(6-1) نيايشگاه مذهبي
(6-2) مراسم هاي خاص زرتشتيان
(6-2-1) مراسم گاهان بار
(6-2-2) مراسم پرسه
(6-2-3) مراسم سدره پوشي
(6-2-4) مراسم گواه گيران
(6-3) فضاهاي فرهنگي
(6-3-1) کتابخانه
(6-3-2) فضاي آموزشي
(6-4) فضاهاي اداري
گفتار هفتم- آشنايي با موقعيت سايت
(7 – 1 ) موقعيت تاريخي استان
(7-1-1) عهد صفويان
(7-1-2) دوره قاجاريه
(7-2) شهرستان تهران
(7-3) جغرافياي طبيعي و اقليم استان
(7-4) تغييرات جمعيتي
(7-4-1) ساختار جمعيت
(7-4-2) مهاجرت
(7-5) اقليم تهران
(7-6) دما
(7-7) رطوبت نسبي
(7-8) بارندگي
(7-9) ساعات آفتابي
(7-10) تابش خورشيد
(7-11) انرژي خورشيدي تابيده شده بر سطح
(7-12) باد
(7-13)- تجمع نتايج حاصله و تدوين معيارهاي طراحي
(7-13-1) تامين شرايط آسايش در فضاهاي بسته
(7-13-2) شکل و جهت ساختمان
(7-13-3) سايه و نورگيري
(7-13-4) تنظيم کننده هاي حرارتي مکانيکي
(7-13-5) شرايط آسايش، جداول ماهاني و بيوکلماتيک ساختماني
(7-13-6) شرايط آسايش و فضاي بيرون
(7-14)- برخي از اصول طراحي در مقابل باد
(7-15)- هدفگذاري و تصميم سازي (جمع بندي مبحث اقليم)
(7-15-1) معماري همساز با اقليم
(7-16)- روش هاي دستبابي به اهداف عمده طراحي اقليمي در اقليم منطقه طراحي
گفتار هشتم- تحليل سايت
(8-1) استان تهران
ضميمه 1 : پرسشنامه
منابع

پيروان كليه اديان الهي براي انجام نيايش هاي مذهبي و اجراي مراسم ديني متناسب با تعداد پيروان خود و بر اساس اداب و رسوم و هر مذهب، محلي را در اختيار دارند تا ضمن حضور درنيايش هاي جمعي نسبت به برپا داري وتداوم آداب و رسوم خود اقدام نمايند. همچنين زرتشتيان تهران نيز از قاعده فوق مستثني نبوده و به همت پيشنيان خود داراي نيايشگاه هايي در نقاط مختلف تهران هستند كه علاوه بر عبادت گاه، محلي فرهنگي اجتماعي نيز محسوب شده و خدمات فرهنگي، هنري و اجتماعي به اقشار جامعه زرتشتي ارائه مينمايند.
اما در حال حاضر با توجه به مهاجرت زرتشتيان از شهرها و روستاهاي يزد و کرمان به تهران ديگر اين فضاها جوابگوي اين جمعيت نيستند و همچنين فرسودگي بناها و عدم قابليت استفاده از امکانات جديد تاسيساتي، استفاده از آنها را مشکل نموده است.لذا هدف از طراحي اين مرکز دستيابي به طرح مجموعه ايست فرهنگي، اجتماعي براي زرتشتيان تهران كه ضمن توان پاسخگويي به نياز هاي مذهبي، ارتقاء فرهنگي، اجتماعي جامعه زرتشتي را به دنبال داشته و همگان بتوانند از امكانات و تسهيلات رفاهي آن استفاده نمايند. همچنين اجراي چنين طرحي از پراکندگي اجتماعات متعدد هموطنان زرتشتي جلوگيري کرده و مي تواند ايجاد نوعي مرکزيت براي آنان بکند.چون طراحي بر اساس نيازها و خواسته هاي اکثريت جامعه زرتشتي مي باشد که بر اين اساس پرسشنامه اي تنظيم گرديده و بر اساس اين پرسش نامه و رفتار سنجيها ايجاد محيطي ساکن و آرام و همچنين القاي حس امنيت رواني در مرحله اول کار قرار مي گيرد با توجه به اين مسائل طرح پيشنهادي بر گرفته از خلاصه اي از باورهاي زرتشتيان مي باشد که در دررون خود سنتها، گذشتگان، خلوص و آرامش را دارد.

هدف از طراحي اين مرکز دستيابي به طرح مجموعه ايست فرهنگي ، اجتماعي براي زرتشتيان تهران كه ضمن توان پاسخگويي به نياز هاي مذهبي ، ارتقاء فرهنگي ، اجتماعي جامعه زرتشتي را به دنبال داشته و همگان بتوانند از امكانات و تسهيلات رفاهي آن استفاده نمايند . همچنين اجرای چنين طرحی از پراکندگی اجتماعات متعدد هموطنان زرتشتی جلوگيری کرده و می تواند ايجاد نوعی مرکزيت برای آنان بکند.

مطالعات نیایشگاه زرتشت 130ص

خرید مطالعات : 13.000 تومان